ดาวน์โหลดเอกสาร
เกณฑ์การแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา (สพม.เขต 36)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (รวมเล่ม)
เอกสารประกอบการอบรมการคิดขั้นพื้นฐาน55
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แยกสาระการเรียนรู้)
เอกสารการอบรมการขับเคลื่อนการสอนคิดสู่ห้องเรียน สพฐ.
ตัวอย่างแผนการสอนรายหน่วย
SAR ครูปฐมวัย
ตัวอย่างแผนการสอนรายคาบ
SAR ครูประถมต้น-มัธยมปลาย
ตัวอย่างตารางบันทึกหัวเรื่อง รายละเอียดการสอนแต่ละระดับชั้น
SAR ครูสายสนับสนุนการสอน
ตัวอย่างตารางมาตรฐาน ตัวชี้วัด แยกตามระดับชั้น
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม
ตัวอย่างการพิมพ์คำอธิบายรายวิชา
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2554