ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/งาน/กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 แบบนำเสนอโครงการ

คู่มือการใช้งานกล้องวงจรปิดแผนกอนุบาล สำหรับผู้ปกครอง และบุคลากร

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2556
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2556
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
แบบฟอร์ม portfolio ครูผู้สอน , ปก portfolio
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 15
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 14
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 12
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4 , ตัวบ่งชี้ที่ 5 ,
ตัวบ่งชี้ที่ 6
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4 , ตัวบ่งชี้ที่ 5 ,
ตัวบ่งชี้ที่ 6
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4 , ตัวบ่งชี้ที่ 5 ,
ตัวบ่งชี้ที่ 6
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4 , ตัวบ่งชี้ที่ 5 ,
ตัวบ่งชี้ที่ 6 , ตัวบ่งชี้ที่ 7, ตัวบ่งชี้ที่ 8
, ตัวบ่งชี้ที่ 9
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4

คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3
, ตัวบ่งชี้ที่ 4 , ตัวบ่งชี้ที่ 5 ,
ตัวบ่งชี้ที่ 6

แบบสรุป โครงการ/งาน/กิจกรรม ทุกแผนก ทุกฝ่ายงาน เพื่อจัดทำงบประมาณปีการศึกษา 2558
แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง
แบบฟอร์มการเขียนแผนงาน-กิจกรรม-โครงการ ปีการศึกษา 2558
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน : 3 ความมีวินัย
แนวทางการพัฒนา การวัด และประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ันฐาน พุทธศักราช 2551
เกณฑ์การแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา (สพม.เขต 36)
หนังสือแนวทางการพัฒนา การวัด และประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ันฐาน พุทธศักราช 2551 (ไฟล์.PDF)
เอกสารประกอบการอบรมการคิดขั้นพื้นฐาน55
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (รวมเล่ม)
เอกสารการอบรมการขับเคลื่อนการสอนคิดสู่ห้องเรียน สพฐ.
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แยกสาระการเรียนรู้)
ตัวอย่างแผนการสอนรายหน่วย
ตัวอย่างแผนการสอนรายคาบ
ตัวอย่างการพิมพ์คำอธิบายรายวิชา
ตัวอย่างตารางบันทึกหัวเรื่อง รายละเอียดการสอนแต่ละระดับชั้น
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม
ตัวอย่างตารางมาตรฐาน ตัวชี้วัด แยกตามระดับชั้น
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2554