ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 15
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 14
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 12
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4 , ตัวบ่งชี้ที่ 5 ,
ตัวบ่งชี้ที่ 6
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4 , ตัวบ่งชี้ที่ 5 ,
ตัวบ่งชี้ที่ 6
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4 , ตัวบ่งชี้ที่ 5 ,
ตัวบ่งชี้ที่ 6
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4 , ตัวบ่งชี้ที่ 5 ,
ตัวบ่งชี้ที่ 6 , ตัวบ่งชี้ที่ 7, ตัวบ่งชี้ที่ 8
, ตัวบ่งชี้ที่ 9
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4
คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4

คู่มือการประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1, ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ตัวบ่งชี้ที่ 3
, ตัวบ่งชี้ที่ 4 , ตัวบ่งชี้ที่ 5 ,
ตัวบ่งชี้ที่ 6

แบบสรุป โครงการ/งาน/กิจกรรม ทุกแผนก ทุกฝ่ายงาน เพื่อจัดทำงบประมาณปีการศึกษา 2558
แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง
แบบฟอร์มการเขียนแผนงาน-กิจกรรม-โครงการ ปีการศึกษา 2558
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน : 3 ความมีวินัย
แนวทางการพัฒนา การวัด และประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ันฐาน พุทธศักราช 2551
เกณฑ์การแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา (สพม.เขต 36)
หนังสือแนวทางการพัฒนา การวัด และประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ันฐาน พุทธศักราช 2551 (ไฟล์.PDF)
เอกสารประกอบการอบรมการคิดขั้นพื้นฐาน55
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (รวมเล่ม)
เอกสารการอบรมการขับเคลื่อนการสอนคิดสู่ห้องเรียน สพฐ.
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แยกสาระการเรียนรู้)
SAR ครูปฐมวัย
ตัวอย่างแผนการสอนรายหน่วย
SAR ครูประถมต้น-มัธยมปลาย
ตัวอย่างแผนการสอนรายคาบ
SAR ครูสายสนับสนุนการสอน
ตัวอย่างตารางบันทึกหัวเรื่อง รายละเอียดการสอนแต่ละระดับชั้น
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม
ตัวอย่างตารางมาตรฐาน ตัวชี้วัด แยกตามระดับชั้น
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2554
ตัวอย่างการพิมพ์คำอธิบายรายวิชา